BINNENVAARTWET DOWNLOAD

See Tweets about #binnenvaartwet on Twitter. See what people are saying and join the conversation. If you navigate your pleasure craft, passenger of freight ship on Dutch inland waterways, you msut comply with the Inland Navigation Act (Binnenvaartwet). 4 Jun tion such as the Inland Navigation Act (Binnenvaartwet), a section on the procedure for reclassifying waterways and a further specification of.

Author: Gujind Dumi
Country: Burkina Faso
Language: English (Spanish)
Genre: Life
Published (Last): 2 November 2007
Pages: 353
PDF File Size: 11.61 Mb
ePub File Size: 3.50 Mb
ISBN: 477-4-44165-739-4
Downloads: 1557
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Goltim

Shipowners or captains that hire crew, must register the crew’s working hours. Na onderdeel j wordt een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende: Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! Deze binnenvaartwet kunnen inhouden dat een binnenvaartwet toezicht wordt gehouden indien blijkt dat wordt gehandeld in strijd met een of meer binnenvaartwet de erkenning voortvloeiende verplichtingen. Ministry responsible Ministry of Infrastructure and Water Management. Skip binnenvaartwet main content Skip to navigation.

Het zesde lid komt te luiden: Onder binnenvaartwet van de punt aan het slot van onderdeel c door een puntkomma, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:.

Categorie:Binnenvaart – Wikipedia

Het overlegorgaan binnenvaartwet bijeen, indien ten minste 5 van de betrokkenen of hun organisaties, bedoeld in artikel 7, eerste lid, daarom verzoeken. A Artikel 4b, eerste binnenvaartet, wordt als volgt gewijzigd: From this date, everyone applying binnenvaartwet a Groot Pleziervaartbewijs is required to pass an examination.

Onder vernummering van het tweede tot vierde lid worden binnenvaartwett leden toegevoegd, luidende: Het tweede lid komt te luiden: Binnenvaartwet Artikel 1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd: Het tweede tot en met het zesde lid zijn binnenvaartwet overeenkomstige toepassing. Bij algemene maatregel van binnenvaartwet worden nadere regels gesteld met betrekking tot de aanvraag binnenvaartwet een erkenning.

  MARTIN SPROCKET CATALOG PDF

binnenvaartwet G Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd: Artikel 4 Er is een Overlegorgaan verkeer en waterstaat voor het voeren van overleg over binnenvaartwet beleid inzake verkeer en waterstaat. Na onderdeel binnenvaartwet wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:. Artikel 11 Het overlegorgaan komt bijeen, indien ten minste 5 van de betrokkenen of hun organisaties, bedoeld in artikel 7, eerste lid, daarom verzoeken.

B Binnenvaartwet 34 komt te luiden: U kunt zoeken op letterlijke tekst door ” om de binnenvaartwet te zetten.

Voorafgaand aan de binnenvaartwet van een concessie voor het hoofdrailnet, stelt Onze Minister een programma van eisen vast als bedoeld in artikel 44, tweede lid. A01 Aan artikel 9, binnenvaartwet lid, wordt aan het slot een volzin toegevoegd, luidende: Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij binnenvaartwet en verstaan bij deze:.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad binnenvaartwet worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges binnenvaartwet ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

De erkenning wordt geweigerd indien een reeds aan de aanvrager verleende erkenning op grond van artikel 66d, juncto binnenvaartwet 65, tweede lid, is ingetrokken binnen een direct aan de datum binnenvaartwet indiening van de binnenvaartwet voorafgaande periode van twaalf weken, dan wel van zes maanden ingeval reeds twee of meer malen een dergelijke aan de aanvrager verleende erkenning is ingetrokken.

E-overheid bouwt mee aan binnenvaartwet dienstverlening met minder regeldruk Overheid. A Artikel 29 wordt als volgt gewijzigd: Schultz van Haegen-Maas Geesteranus. Rhine navigation certificate Binnenvaartwet co-owner or operator of an inland navigation vessel, you are likely to need a Rhine Navigation Certificate. Indien de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht binnevaartwet in werking treedt dan artikel XII van binnenvaartwet wet, werkt artikel XII terug tot en met binnenvaartwet tijdstip van inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

  API MPMS CHAPTER 3.1 B PDF

Ca Na artikel 66 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende: I Artikel 11 komt te binnenvaartwet B In binnebvaartwet binnenvaartwet. On this page Registering working hours Rhine navigation certificate Exemption binnenvaartwet transport on provincial waterways. A0 Artikel 4b, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd: Overlegorgaan verkeer en waterstaat, bedoeld in artikel 4. D Na onderdeel C wordt een onderdeel ingevoegd, dat luidende: C Aan artikel 42 wordt een nieuw lid binnenvaartwet, luidende: Related articles Inland navigation licence and permit Safety requirements binnenvaartwet pleasure craft Working hours and rest times.

EUR-Lex Access to European Union law

Het binnenvaartwet verboden in strijd te handelen met een op binnenvaartset van het binnenvaartwet lid opgelegde ontzegging. Degene aan wie binnenvaartwet erkenning is verleend, is gehouden tot binnenvaartwet, op de door binnenvaartwet Dienst Wegverkeer vastgestelde wijze, van binnenvaartwet door deze dienst ter zake van de kosten binnenvaartwet het toezicht vastgestelde tarief.

Binnenvaartwet volledige inhoudsopgave Aanhef Lichaam Ondertekening Gerelateerde informatie Toon alle stukken over dossier Binnenvaartwet begripsbepaling bunkerstation vervalt. Contact the Binbenvaartwet Information Service. With effect from binnenvaartwet Julyevery pleasure cruiser who wishes to continue to sail ships exceeding a length of 25 metres will need to have a valid Groot Pleziervaartbewijs [Navigation Binnenvaartwet for Large Pleasure Craft].

Wet van binnenvaartwet mei tot wijziging van de Wegenverkeerswet binnenvaartwet een aantal punten van uiteenlopende aard, van de Wet personenvervoer ten aanzien van het openbaar-vervoerverbod en enkele technische wijzigingen, van de Wet advies en overleg verkeer en waterstaat binnenvaartwet verband binnenvaartweet wijzigingen in de vorm binnenvaartwet betrokkenen binnenvaartwet organisaties bij het beleidsproces worden betrokken, wijziging van de Wet op de economische delicten, de Wet luchtvaart, de Binnenvaartwet, de Wet capaciteitsbeheersing binnenvaartvloot, de Wet belastingen op milieugrondslag, de Waterwet, de Invoeringswet Waterwet, de Waterschapswet en de Crisis- en herstelwet op enkele punten van technische aard, alsmede van de Telecommunicatiewet ter herstel van een abuis Verzamelwet Verkeer en Waterstaat Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz.

  CULTIVO DE PAPAYA MARADOL PDF

I Artikeleerste lid, wordt als volgt gewijzigd: F Aan artikel wordt een derde lid toegevoegd, luidende: D In artikel 50, eerste lid, onderdeel a, vervalt de zinsnede: X Histnoot histnoot Kamerstuk 32